A BOLYGÓK és holdak nevének eredete

Merkúr
Merkúr a római mitológiában a kereskedelem istene. A rómaiak Hermésszel azonosították, aki a görög mitológiában az istenek követe, az utasok oltalmazója, a holt lelkek vezetője.

Vénusz
Vénusz a római mitológiában a kertek istennője. Aphroditéval azonosították, aki görög mitológiában a szépség és a szerelem istennője.

Mars
Mars Itália és Róma egyik legrégebbi istene. A római mitológiában Mars (görögöknél Arész) hadisten, akinek a városfalakon kívül, a Mars-mezőn emeltek templomot, mivel fegyveres hadak nem vonulhattak be a város területére. Neki szentelték a március hónapot, azaz a régi kalendárium első hónapját, amikor a télűző szertartásokat végezték.

Jupiter
A római mitológiában Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek királya, akit a görög Zeusszal azonosítottak. Zeusz a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az istenek és emberek ura, az olümposzi isteni család feje; nevének jelentése „fényes égbolt”

Szaturnusz
Szaturnusz az egyik legősibb római isten. A vetés, a vetőmag istene, a könyörtelen idő jelképének tekintették. A görög mitológiabeli titánnal, Kronosszal azonosították; aki apját Uránoszt megcsonkítva, feleségül véve saját leánytestvérét Rheiát került az égi trónra; és akinek azt jósolták, hogy egyik fia fogja megfosztani a trónjától. Ezért valamennyi gyermekét alighogy megszülettek sorjában lenyelte, így akarván elkerülni a jóslat beteljesülését. Rheia azonban kijátszotta Kronoszt: megszülte legkisebb fiát Zeuszt, de egy bepólyázott követ adott át férjének. Zeuszt egy Kréta szigeti barlangban felnevelték, majd felnőve legyőzte apját, megmentette testvéreit.

Uránusz
A görög mitológiában az eget megszemélyesítő isten, Gaia-Földanya férje, az első, legősibb istennemzedék képviselője. Kronosz (Szaturnusz), a titánok és a küklopszok apja.

Neptunusz
Az egyik legősibb római isten. A provinciákban a helyi víz- és tengeristenekkel tartották azonosnak. A görög Poszeidónnal azonosították, aki a görög mitológiában az egyik olümposzi főisten, a tenger királya, Kronosz és Rheia egyik fia, Zeusz fivére.

A bolygók holdjainak néveredete
A Föld holdja (1)

Hold

Luna a római mitológiában az éjjeli fény istennője.

A Mars holdjai (2)

Phobos, Deimos

Phobos

Arész (Mars) és Aphrodité (Vénusz) törvénytelen kapcsolatából származó egyik gyermek. Deimos testvére. A Phobos görög szó jelentése „félelem”, innen ered a fóbia szó.

Deimos

Arész (Mars) és Aphrodité (Vénusz) törvénytelen kapcsolatából származó egyik gyermek. Phobos testvére. A deimos szó görögül „rettegést” jelent.

A Jupiter holdjai (16)

Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymede, Callisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, Ananke,Carme, Pasiphae, Sinope.

Metis
Métisz a görög mitológiában Ókeanosz leánya. Az értelem istennője, Zeusz első felesége. Neve „megfontoltságot” jelent.

Adrastea
Adraszteia az igazságos végrehajtás istennője a görög mitológiában, a büntetések és jutalmak osztója. Nevének jelentése „elkerülhetetlen, visszafordíthatatlan”.

Amalthea
Amaltheia nimfa a görög mitológiában, más változat szerint kecske, mely tejével táplálta a csecsemő Zeuszt Kréta szigetén, az Ida-hegyi barlangban, ahová anyja Rheia rejtette.

Thebe
Thébé Aszóposz folyamisten lánya a görög mitológiában.

Io
Ió (Inakhosz) argoszi király lánya, Zeusz kedvese a görög mitológiában. A féltékeny Héra haragjától tartva Zeusz hófehér tehénné változtatta Iót.

Europa
Europé föníciai hercegnő a görög mitológiában. Zeusz beleszeretett, vad bika képében elrabolta és Kréta szigetére vitte. Tőle származik Zeusz Minósz nevű fia.

Ganymede
Ganümédész gyönyörű trójai ifjú volt a görög mitológiában. Ganümédész apja nyáját legeltette az Ida-hegy erdős lankáin, amikor Zeusz elbűvölve rendkívüli szépségétől, sas képében (vagy egy sast küldve érte) elragadta, felvitte az Olümposzra, s megtette égi pohárnokának. A lakomákon ő töltögette a nektárt az isteneknek.

Callisto
Callisztó vadásznimfa volt a görög mitológiában. Zeusz szerette, Héra pedig gyűlölte. Miután Zeusz medvévé változtatta, hogy megvédje Héra bosszújától, a haragvó istennő lenyilazta. Zeusz Kallisztót az égre emelte, belőle lett a Nagy Medve csillagkép.

Leda
Léda spártai királyné a görög mitológiában. Az ő lánya volt Helené, akit Zeusz hattyú képében nemzett.

Himalia
Himalia nimfa volt a görög mitológiában, aki Zeusznak három fiút szült.

Lysithea
Zeusz egyik kevese volt a görög mitológiában.

Elara
Elaré Zeusz Titüosz nevű óriás fiának az anyja a görög mitológiában.

Ananke
Ananké az elkerülhetetlen, szükségszerű végzet istennője a görög mitológiában. Ananké két térde között orsó pörög, amelynek a tengelye a világ tengelye.

Carme
Carme egy krétai istennő anyja volt.

Pasiphae
Pasziphaé Héliosz lánya és Minósz krétai király felesége a görög mitológiában. Amikor Minósz ígéretét megszegve nem áldozta fel Poszeidónnak az általa Krétára küldött gyönyörű bikát, az isten természetellenes vágyat ébresztett Pasziphaéban az állat iránt. Pasziphaé és a bika egyesüléséből született Minótaurosz (a bikafejű szörnyeteg), melyet Minósz a labirintusba zárt.

Sinope
Olyan asszony volt a görög mitológiában, akinek Zeusz állítólag sikertelenül udvarolt.

A Szaturnusz holdjai (18)

Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Epimetheus, Janus, Mimas, Enceladus, Tethys, Telesto, Calypso, Dione, Helene, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, Phoebe.

Pan
Pán a görög mitológiában a nyájak, erdők és mezők istene. Pánnak kecskelábai, kecskeszarvai voltak és testét szőr borította. Születésekor apjának nem tetszett, de az istenek mulatságosnak találták és a Pán („mindenkinek tetsző”) nevet adták neki. Pán mint a természet elemi erőinek istene, oktalan rémületet úgynevezett páni félelmet kelt.

Atlas
Atlasz titán a görög mitológiában. Prométheusz testvérbátyja. Rendkívüli erejéről híres Olümposz előtti istenség. Az istenek ellen harcoló titánok legyőzése után Atlasznak az égboltot kellett tartania, Nyugat legszélén.

Prometheus
Prométheusz a görög mitológiában Iapetosz titán fia, Epimétheusz testvére. Ellopta az Olümposzról a tüzet és az embereknek adta. Ezért a tettéért Zeusz szörnyen megbüntette. Prométheusz nevének jelentése „előre gondolkodó, megfontoló”.

Pandora
Pandora volt a görög mitológiában az első asszony, akit Zeusz Prométheusz tűzlopását megbüntetendő küldött az emberek közé, hogy sodorja bajba és kísértésbe az emberiséget. Pandorától semmiféle ajándékot nem volt szabad elfogadni. Pandora megtévesztette Prométheusz testvérét és kinyitotta az istenektől kapott szelencét, amelybe az emberi bűnöket és gondokat zárták, így a betegségek és a bajok szétszéledtek a Földön. Csak a remény maradt benn, mivel Pandora lecsapta az edény fedelét. Ekként az emberiség a jobb jövőnek még a reményét is elvesztette.

Epimetheus
Epimétheusz a görög mitológiában Iapetosz titán fia, Prométheusz testvére. Az ő felesége volt Pandora. Epimétheusz nevének jelentése „utólag fontoló”.

Janus
Janus a római mitológiában a be- és kijáratok, ajtók istene. Istene minden kezdetnek, az év első hónapjának, minden hónap első napjának, az emberi élet kezdetének. Ellenkező irányba néző két arccal, valamint 365 ujjal (az év napjainak megfelelően) ábrázolták. A január hónap nevének gyökere.

Mimas
A görög mitológiában egy Héphaisztosz által megsebesített titán volt.

Enceladus
Gigász a görög mitológiában. A gigászokkal folytatott harcban Athéné ráhajította Szikelia (a mai Szicília) szigetét.

Tethys
Thetisz a legismertebb tengeristennő (nereidák) a görög mitológiában. Akhilleusz anyja.

Telesto
Ókeanosz és Thetisz egyik lánya a görög mitológiában.

Calypso
Tengeri nimfa a görög mitológiában. Kalüpszó hét teljes esztendeig magánál tartotta Odüsszeuszt, elrejtette a világ szeme elől, mégsem tudta elfeledtetni a hőssel hazáját.

Dione
Dióné a görög mitológiában Aphrodité anyja és Zeusz felesége.

Helene
Helené a görög mitológiában spártai királyné, a világ legszebb asszonya.

Rhea
Ősistennő a görög mitológiában, Kronosz (Uránosz) felesége, Zeusz anyja.

Titan
Titánok a görög mitológiában az első istennemzedék, Gaia-Földanya és ég-Uránosz gyermekei. A titánok archaikus istenségek, akik a természet elemi erőit testesítik meg, annak minden kataszrófájával együtt.

Hyperion
Hüperion a görög mitológiában egy a titánok közül. Gaia és Uránosz fia, Héliosz apja. (Héliosz a görög mitológiában a Nap istene. A legősibb Olümposz előtti isten, elemi ereje életet teremt, és vaksággal sújtja a bűnösöket.)

Iapetus
Iapetosz titán a görög mitológiában. Gaia és Uránosz fia. Atlasz és Prométheusz apja.

Phoebe
Phoibé a görög mitológiában Héliosz napisten lánya. Őt tartották a delphoi templom és jósda megalapítójának.

Az Uránusz holdjai (15)

Az Uránusz a kivétel. 15 ismert holdját, ellentétben a Naprendszer többi objektumával, nem az ókori mitológiából, hanem Shakespeare színpadi műveinek és Alexander Pope angol költő Fürtrablás című szatirikus eposzának szereplőiről nevezték el.

Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon

Cordelia
Cordelia Lear király lánya volt Shakespeare Lear király című drámájában.

Ophelia
Ophelia Polonisnak a lánya Shakespeare Hamlet című drámájában.

Bianca
Bianca Katherine testvére Shakespeare A makrancos hölgy című drámájában.

Cressida
Cressida Calchasnak a lánya Shakespeare Troilus és Cressida című drámájában.

Desdemona
Desdemona Othello felesége Shakespeare Othello című drámájában.

Juliet
Juliet (Júlia) Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájának tragikus sorsú hősnője.

Portia
Portia gazdag örökösnő Shakespeare A velencei kalmár című drámájában.

Rosalind
Rosalind a száműzött herceg lánya Shakespeare Ahogy tetszik című drámájában.

Belinda
Belinda Alexander Pope A fürtrablás című komikus eposzának hősnője.

Puck
Puck pajkos tündér Shakespeare Szentivánéji álom című drámájában.

Miranda
Miranda a varázsló Prospero lánya Shakespeare A vihar című drámájában.

Ariel
Ariel pajkos légi szellem Shakespeare A vihar című drámájában.

Umbriel
Umbriel egy szereplő Alexander Pope A fürtrablás című komikus eposzában.

Titania
Titania a tündérek királynője és Oberon felesége Shakespeare Szentivánéji álom című drámájában.

Oberon
Oberon a tündérek királya és Titania férje Shakespeare Szentivánéji álom című drámájában.

Neptunusz holdjai (8)

Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Proteus, Triton, Nerid

Naiad
A najádok a görög mitológiában patak-, folyó-, forrás-nimfák. A források, ahol najádok lakoztak, megtisztító és jósló képességgel rendelkeztek, sőt halhatatlanságot is adtak.

Thalassa
Thalassa görögül tengert jelent.

Despina
Despina nimfa volt, Poszeidón (Neptunusz) és Démétér lánya.

Galatea
Galateia a görög mitológiában tengeri istennő, Pügmalión szerelme. Pügmalión Küprosz legendás királya volt. Társtalanul élt, kerülte a testüket áruba bocsátó küproszi asszonyokat. Magányában elefántcsontból szépséges nőalakot faragott, és beleszeretett művébe. Fohásszal fordult Aphroditéhoz, hogy leheljen életet a szoborba. E forró szerelem meghatotta az istennőt, s életre keltette a szobrot. Pügmalión Galateiának nevezte el, és feleségül vette.

Larissa
Larissa Pelasgus anyja volt, akit Poszeidón (Neptunusz) nemzett.

Proteus
Próteusz a görög mitológiában tengeri isten. Poszeidón fia. Képes bármilyen alakot felvenni, és mindentudó.

Triton
Tritón a görög mitológiában tengeri isten. Poszeidón és Nereida fia. A tenger mélyén aranypalotában él. Általában félig ember, félig hal alakjában ábrázolták.

Nereid
Nereidák a görög mitológiában tengeri istennők. Néreusz ötven lányát nevezték így.

Egy bányász régió